نمایشگاه بین المللی تهران ۱۳۹۹

غرفه شرگت مجتمع فولاد خراسان

نمایشگاه بین المللی تهران ۱۳۹۸

غرفه شرگت مجتمع فولاد خراسان

جشنواره مسابقات نقاشی مصرف سوخت ۱۳۹۸

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تهران

سمینار بهینه سازی مصرف سوخت کشور ۱۳۹۷

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران